همیشه آغاز راه دشوار است، عقاب در آغاز پرکشیدن پر می ریزد اما در اوج، حتی از بال زدن هم بی نیاز است.

کوچک ها را دست کم نگیرید، مورچه ناچیزی ناصح سلیمان شد و عنکبوتی کوچک حافظ جان پیامبر

بزرگترین اشتباه را کسانی مرتکب می شوند که فکر می کنند فقط دیگران اشتباه می کنند.

خاک، خاستگاه  و خوابگاه ماست؛ اما خواستگاه ما نیست. از دانه بیاموزیم که از خاک می گیرد اما در خاک نمی ماند

سجده همه فرشتگان، بهشت را از خوبان پر نمی کند، اما گمراهی یک شیطان برای پر کردن جهنم کافیست.

منبع : بنفشه |مرواریدهای طلائی
برچسب ها :